Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Bankven 15 in Goirle
het plaatsen van een dakkapel (ingekomen 13-3-2017)
Bernhardstraat ong. in Riel
het bouwen van vijf woningen met uitweg (ingekomen 1-3-2017)
Breehees 6 in Goirle
het brandveilig gebruik van een groepsaccommodatie (ingekomen 23-2-2017)
Oranjeplein 2e in Goirle
het plaatsen van handelsreclame (ingekomen 21-2-2017)
Pastoor Minorettistraat 7 in Goirle
het kappen van een spar (ingekomen 13-3-2017)
Rillaersebaan 75 in Goirle
het brandveilig gebruik van het pand Kompaan en De Bocht (ingekomen 20-2-2017)
Urnenveld 6 in Goirle
het splitsen van een woning (ingekomen 9-3-2017)

De aanvraag is in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

Verleende omgevingsvergunning

De volgende omgevingsvergunning is verleend:

Kruispunt Turnhoutsebaan-Rillaersebaan te Goirle
het kappen van veertien bomen (verzonden 13-3-2017)

Bent u het niet eens met een besluit?
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Als u bezwaar maakt, blijft het besluit doorgaans van kracht. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een verzoek voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het indienen van bezwaar en voorlopige voorzieningen vindt u op www.goirle.nl/bestuur en politiek/klachten en bezwaar. U kunt daar ook digitaal bezwaar maken. Voor informatie kunt u ook terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, T (013) 5310 610.

Omgevingsvergunning ter inzage

De onderstaande ontwerpvergunningen zijn vastgesteld:

Rillaersebaan 75 in Goirle
het brandveilig gebruik van het pand Kompaan en De Bocht
Breehees 6 in Goirle
het brandveilig gebruik van een groepsaccommodatie
Wittendijk 2-01 t/m 10-04 in Goirle
het brandveilig gebruik voor het pand Guldenakker
Eerste Schoor 3 en 4 in Goirle
voor het wijzigen van de geluidsvoorschriften van de vergunning

De ontwerpvergunningen liggen vanaf 23 maart 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle. Binnen genoemde termijn kan hierover schriftelijk of mondeling door een ieder een zienswijze naar voren gebracht worden. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Van wat mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen. Tegen een definitief besluit kan in beginsel beroep worden ingesteld. De definitieve vergunningen zullen worden afgegeven met voorschriften. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, T 013-5310 671.

Vergunningen/ ontheffingen

De volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend:

Veertels 11 in Riel
Evenementenvergunning voor Riel Raast op 31-3-2017 en 1-4-2017 (verzonden 17-3-2017)
Centrum in Goirle
Evenementenvergunning voor Lentement op 21-5-2017 (verzonden 15-3-2017)
Gemeente Goirle
Evenementenvergunning voor de Wandelavondvierdaagse van 12-6-2017 t/m 15-6-2017 (verzonden 15-3-2017)
Oranjeplein in Goirle
Ontheffing artikel 35 voor het schenken van zwak-alcoholische dranken van 24-6-2017 t/m 28-6-2017 (verzonden 15-3-2017)
Aalsedijk in Goirle
Evenementenvergunning voor de Funrise cup 2017 op 24-9-2017 (verzonden 15-3-2017)

Bent u het niet eens met een besluit?
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een bezwaarschrift indienen, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Als u bezwaar maakt, blijft het besluit doorgaans van kracht. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het indienen van bezwaar en voorlopige voorzieningen vindt u op www.goirle.nl. U kunt daar ook digitaal bezwaar maken. Voor informatie kunt u ook terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, T (013) 5310 610.

Wet milieubeheer

Artikel 8.40 melding

De volgende meldingen zijn ingediend:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Oude Tilburgsebaan 16a in Riel
voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf
Nobelstraat 28F in Goirle
voor het oprichten van het bedrijf Glasco
Brakel 14 in Riel
voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf
Het Hoefke 3 in Riel
voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf
Nieuwkerksedijk 17b in Goirle
voor het wijzigen van het bedrijf Autobedrijf Trommelen.

Deze bedrijven moeten voldoen aan de algemene regels, zoals deze zijn gesteld in eerdergenoemde besluit.