Adverteren

De LOG biedt aan alle ondernemers de mogelijkheid aan om te adverteren op ons platform. Hierin zijn verschillende mogelijkheden:

  • Vrienden van de LOG: vanaf €15
  • Kabelkrant: vanaf €85
  • Radio: vanaf €50
  • Tv: vanaf €185
  • De Ondernemerstafel: vanaf €50

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met Lokale Omroep Goirle